Apartment prices

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 24.4 85.3 600.0 1.92 35.0 132.1 1 889.0 1.96 46.0 213.5 5 950.0 2.10 1.89
Darnytskyi district 26.0 83.0 250.0 1.83 38.9 64.6 77.0 0.88 65.0 94.4 139.0 0.91 1.39
Bortnychi - - - - - - - - 65.0 94.4 139.0 0.91 0.91
Kharkivskyi masyv 26.0 53.6 85.7 1.37 37.9 81.6 135.0 1.26 75.0 93.8 145.0 1.16 1.30
Nova Darnytsia - - - - - - - - 65.0 92.7 140.0 1.03 1.03
Osokorky 26.0 83.0 250.0 1.83 58.5 137.6 240.0 2.04 48.0 165.7 375.0 1.65 1.77
Pozniaky 35.0 70.5 125.0 1.51 37.9 105.6 240.0 1.53 68.0 134.0 250.0 1.37 1.40
Rembaza - - - - 38.9 64.6 77.0 0.88 46.0 173.0 5 950.0 1.68 1.28
Desnianskyi district 30.0 50.6 80.0 1.24 47.4 73.6 125.0 1.17 57.0 88.5 155.0 1.03 1.15
Troieshchyna 30.0 50.6 80.0 1.24 47.4 73.6 125.0 1.17 57.0 88.5 155.0 1.03 1.15
Dniprovskyi district 35.0 79.7 183.8 1.90 46.0 71.0 90.0 1.39 55.0 133.2 300.0 1.54 1.60
Berezniaky - - - - 60.0 122.5 163.0 1.66 56.0 85.7 185.0 1.22 1.44
Komsomolskyi masyv 36.0 90.0 150.0 1.91 38.0 98.4 360.0 1.52 50.0 136.3 245.0 1.53 1.65
Livoberezhnyi masyv 60.0 87.4 183.8 1.83 85.0 116.4 160.0 1.71 58.0 176.4 450.0 1.87 1.80
Mykilska Slobidka 35.0 86.8 169.0 1.87 95.0 147.1 360.0 1.99 50.0 142.0 450.0 1.61 1.77
Rusanivka - - - - 46.0 71.0 90.0 1.39 - - - - 1.39
Sotsmistechko 35.0 79.7 183.8 1.90 38.0 102.4 360.0 1.51 55.0 133.2 300.0 1.54 1.59
Stara Darnytsia 41.0 53.1 81.0 1.48 - - - - 55.0 88.4 128.0 1.22 1.35
Voskresenka 36.0 82.4 130.0 1.71 38.0 78.7 360.0 1.38 65.0 110.0 165.0 1.37 1.49
Holosiivskyi district 30.0 57.1 110.0 1.63 46.0 101.0 203.5 1.36 58.0 173.2 599.0 1.87 1.93
Demiivka 42.0 123.5 315.0 2.39 79.0 131.2 220.0 1.81 85.0 205.1 420.0 2.13 2.10
Feofaniia 53.0 69.9 100.0 1.62 47.0 97.9 137.5 1.53 - - - - 1.57
Holosiivo 63.0 86.5 135.0 2.10 50.0 107.1 180.0 1.80 60.0 162.1 333.0 1.79 1.89
Holosiivskyi (center) 95.0 143.2 225.0 2.94 75.0 192.6 385.0 2.89 70.0 252.7 599.0 2.57 2.56
Korchuvate 43.5 62.5 77.0 1.61 82.0 108.0 129.0 1.80 - - - - 1.70
Mysholovka 35.6 67.7 105.0 1.84 75.0 105.2 150.0 1.42 92.0 164.6 450.0 1.87 1.71
Saperna Slobidka 30.0 57.1 110.0 1.63 46.0 101.0 203.5 1.36 58.0 173.2 599.0 1.87 1.62
Teremky-1 30.0 78.3 315.0 1.85 46.0 119.5 385.0 1.78 58.0 138.5 599.0 1.56 1.77
Teremky-2 - - - - - - - - 70.0 136.7 280.0 1.41 1.41
Universytetske mistechko 52.0 76.4 100.0 1.80 77.0 130.7 190.0 1.95 90.0 170.6 350.0 1.67 1.97
Obolonskyi district 40.0 79.1 200.0 1.91 40.0 139.3 300.0 1.95 65.0 186.1 600.0 1.91 1.60
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 41.5 62.7 200.0 1.40 63.0 77.5 113.0 1.01 78.0 97.1 120.0 0.99 1.13
Minskyi masyv 40.0 58.5 80.5 1.44 65.0 78.4 110.0 1.21 85.0 118.0 182.0 1.27 1.31
Obolon 40.0 79.1 200.0 1.91 40.0 139.3 300.0 1.95 65.0 186.1 600.0 1.91 2.22
Priorka (Obolonsky district) - - - - 65.0 86.3 145.0 1.31 57.5 120.0 600.0 1.37 1.34
Vyshhorodskyi masyv - - - - 40.0 84.1 130.0 1.34 - - - - 1.34
Pecherskyi district 59.0 152.7 355.0 3.01 70.7 162.7 299.0 2.95 374.0 2 565.0 5 950.0 9.09 3.37
Chorna hora 59.0 141.8 250.0 3.00 84.9 223.7 370.0 2.88 85.0 286.7 800.0 2.77 3.13
Lypky - - - - 70.7 162.7 299.0 2.95 72.3 401.5 5 950.0 3.28 3.75
Pechersk 59.0 152.7 355.0 3.01 70.0 172.8 420.0 2.68 100.0 274.5 850.0 2.44 2.95
Pecherskyi (center) 35.0 150.1 600.0 2.99 58.0 228.9 1 889.0 3.02 72.3 354.5 5 950.0 3.15 3.21
Verkhnia Telychka 45.0 122.3 165.0 2.62 95.5 192.7 550.0 2.53 99.0 340.9 900.0 2.83 2.60
Zvirynets - - - - - - - - 374.0 2 565.0 5 950.0 9.09 9.09
Podilskyi district 32.0 52.8 68.0 1.28 59.0 74.2 95.0 1.16 57.0 96.7 160.0 1.19 1.72
Mostytskyi 35.0 60.7 95.0 1.47 63.0 92.5 175.0 1.38 87.0 129.7 198.0 1.48 1.43
Nyvky (Podilʹsʹkyy) 45.0 62.4 100.0 1.38 46.0 80.7 150.0 1.24 52.0 123.3 447.0 1.39 1.51
Podil 45.0 110.9 175.0 2.42 68.0 179.7 390.0 2.73 86.0 224.7 447.0 2.17 2.45
Rybalskyi Ostriv 33.0 88.2 190.0 1.98 82.0 141.5 268.0 2.15 60.0 207.4 375.0 2.27 2.13
Vitriani Hory 31.0 71.8 190.0 1.51 80.0 105.5 140.0 1.51 60.0 165.6 250.0 1.62 1.54
Vynohradar 32.0 52.8 68.0 1.28 59.0 74.2 95.0 1.16 57.0 96.7 160.0 1.19 1.21
Shevchenkivskyi district 54.9 126.2 232.0 2.57 85.0 174.6 407.0 2.56 51.0 306.9 1 250.0 2.65 2.11
Lukianivka 44.8 89.7 140.0 2.07 52.0 120.7 260.0 2.01 86.0 195.4 350.0 1.95 2.01
Nyvky 45.0 75.5 110.0 2.02 35.0 133.9 407.0 2.04 51.0 157.7 260.0 1.69 1.92
Shevchenkivskyi (KPI) 36.0 108.5 250.0 2.14 57.0 132.5 250.0 2.13 79.0 172.0 390.6 2.03 2.10
Shevchenkivskyi (center) 54.9 126.2 232.0 2.57 85.0 174.6 407.0 2.56 51.0 306.9 1 250.0 2.65 2.80
Shuliavka (Shevch.) 42.0 55.8 73.0 1.49 - - - - - - - - 1.49
Syrets 35.0 79.7 250.0 1.91 35.0 113.2 200.0 1.76 65.0 150.9 300.0 1.95 1.88
Tatarka 65.0 76.6 130.7 1.60 48.0 111.1 178.0 1.71 83.0 204.7 540.0 1.73 1.68
Solomianskyi district 42.0 60.9 110.0 1.53 42.0 76.7 140.0 1.27 52.0 137.3 400.0 1.49 1.65
Chokolivka 40.0 70.2 125.0 1.58 42.0 76.7 140.0 1.27 52.0 137.3 400.0 1.49 1.45
Kadetskyi Hai 42.0 60.9 110.0 1.53 - - - - 72.0 101.5 165.0 1.21 1.37
Karavaievi Dachi 55.0 63.1 70.0 1.92 71.0 96.1 120.0 1.59 - - - - 1.76
Oleksandrivska Slobidka 65.0 86.1 110.0 1.81 58.0 104.4 178.0 1.73 60.0 161.1 260.0 1.48 1.67
Shuliavka (Solom.) 24.4 83.7 600.0 1.76 35.0 114.8 1 889.0 1.72 79.0 181.0 400.0 1.81 1.63
Solomianka 43.0 101.7 195.0 2.18 45.0 141.4 235.0 1.87 65.0 201.9 355.0 2.13 1.88
Vidradnyi 40.5 76.3 140.0 1.71 39.0 80.2 145.0 1.40 52.0 117.9 165.0 1.47 1.53
Zhuliany 31.0 73.9 160.0 1.96 - - - - - - - - 1.96
Sviatoshynskyi district 39.0 55.8 91.8 1.57 63.0 80.7 97.0 1.27 60.0 111.6 149.5 1.22 1.46
Akademmistechko 39.0 55.8 91.8 1.57 70.0 101.8 140.0 1.54 - - - - 1.44
Berkovets 34.0 57.0 85.0 1.36 - - - - - - - - 1.36
Bilychi 43.0 62.7 76.0 1.44 - - - - 80.0 134.2 350.0 1.39 1.41
Borshchahivka 24.4 55.1 149.0 1.51 37.5 73.3 120.0 1.25 46.0 109.8 360.0 1.24 1.33
Halahany 55.0 81.6 109.0 2.06 37.5 94.1 205.0 1.51 - - - - 1.78
Novobilychi 41.0 62.7 85.0 1.38 63.0 80.7 97.0 1.27 60.0 111.6 149.5 1.22 1.28
Sviatoshyn 57.6 78.4 149.0 1.82 65.0 103.6 205.0 1.68 55.0 162.3 250.0 1.63 1.71

Feedback
Feedback and suggestions: [email protected]
Comercial offers: [email protected]
Press office: [email protected]
Web-site editor: [email protected]
Support:
Blagovist Real Estate Agency accounts